Betingelser for brug af hjemmesiden

1. Copyright

Alt indhold, tekst, grafik, logo, design, opbygning, kompilation, data, downloads og andre emner relateret til hjemmesiden eller 3. parts hjemmesider er beskyttet af mulige copyrights, varemærker, registrerede varemærker eller andre ophavsrettigheder og love.

2. Licens og adgangsbegrænsning

Det er kun tilladt at downloade materiale fra hjemmesiden til ikke-kommerciel, personlig brug og på betingelse af, at du respekterer og overholder ovennævnte.

Det er meget let at kopiere ting på nettet, men det er ikke altid acceptabelt eller lovligt.

Hillerød Loppemarked giver en begrænset ikke-eksklusiv licens til at bruge hjemmesiden udelukkende til personlige formål og ikke til nogen former for kommerciel brug.

Frigivelse af informationer eller materiale på hjemmesiden må ikke opfattes på nogen måde som frafaldelse af rettigheder til disse informationer eller materiale, og du opnår ikke ejendomsret til noget indhold, information, varer eller andet materiale set på hjemmesiden.

Du må på ingen måde kopiere, dublikere, reproducere, udgive, genpublicere, sende, distribuere, transmittere, downloade, uploade, overføre, opbevare, ændre, sælge eller videresælge indhold fra hjemmesiden eller dele heraf, inklusive tekst, billeder og andet til offentlig eller kommerciel brug eller kommunikation, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hilerød Loppemarked.

Medmindre andet er skrevet, må du betragte, kopiere, downloade og printe materiale fra hjemmesiden, så længe du kun benytter det til personligt, ikke-kommercielt formål, og så længe du ikke ændrer det eller fjerner nogle copyrights, varemærker, registrerede varemærker eller andre ophavsrettigheder.

Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens givet af Hillerød Loppemarked.

3. Link til hjemmesiden

Du har en begrænset, opsigelig og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til hjemmesiden, så længe linket ikke fremstiller Hillerød Loppemarked eller vores varer og ydelser eller 3. parts hjemmesider på en falsk, misvisende, nedsættende eller anden negativ måde.

Det er ikke tilladt at bruge vores logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker som en del af linket uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hillerød Loppemarked.

Du må ikke anvende teknikker til at skjule ovennævnte fra hjemmesiden eller anvende vores navn eller handelsmærker i META-tags eller lignende uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.

4. Kommunikation

Du accepterer, at Hillerød Loppemarked kommunikerer med dig gennem e-mail eller ved opslag på hjemmesiden.

Du vil modtage e-mail fra os a) hvis du kontakter os angående noget, b) når du modtager dine ordrer, eller c) hvis vi skal kontakte dig vedrørende administrative forhold.

Al e-mail-korrespondance fra dig skal ske på dansk eller engelsk, og alle e-mails, der vedrører din relation til Hillerød Loppemarked, skal sendes fra en e-mail-adresse, hvor vi kan kontakte dig.

5. Forslag, ideer, kommentarer eller anden information fra dig

Når du fremsender forslag, ideer, kommentarer eller anden information, og med mindre andet er anført, giver du Hillerød Loppemarked en ubegrænset, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, verdensomspændende og fuld overdragelig og anviselig ret og tilladelse til at bruge, kopiere, dublikere, reproducere, udgive, genpublicere, sende, distribuere, transmittere, overføre, opbevare, ændre, bearbejde, oversætte, skabe samlet eller afledt materiale fra, fremføre og vise hele dit materiale eller dele af det og til at indarbejde det i andre former for arbejde eller teknologi, der er kendt eller bliver udviklet senere, til alle og ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål, materiale eller information.

Du forsikrer, at du frafalder alle fremtidige såkaldte moralske rettigheder til indholdet.

Når du fremsender forslag, ideer, kommentarer eller andre informationer til os, eksempelvis via e-mail eller hjemmesiden, forsikrer du og indestår for, at du ejer materialet eller har ubegrænset ret til at stille det til rådighed for os, og at vi må offentliggøre det vederlagsfrit og/eller indarbejde det eller dele af det i vores varer, produkter og ydelser uden nogen form for krav eller forpligtelse, og du accepterer at holde os skadesløs hvis nogen 3. part gør krav mod os i relation til materialet, du har fremsendt.

Du garanterer, at materialet ikke indeholder noget ulovligt eller upassende for offentliggørelse, og at du ikke sender eller på anden måde overfører vira eller anden computerkode, filer eller programmer, der er skabt til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af noget software eller hardware.

Du forsikrer og indestår for, at materialet du fremsender ikke overtræder disse betingelser.

Du garanterer, at det vil forblive vores ejendom, og at vi er berettiget til at eje alle kendte og herefter eksisterende rettigheder af enhver art uden krav eller forpligtelse og uden kompensation til formidleren af de fremsendte forslag, ideer, kommentarer eller anden information.

Vi påtager os ikke noget ansvar eller forpligtelser for noget materiale, der er sendt til os.

6. Links til 3. parts hjemmesider

Vi angiver link til eller reklamerer for 3. parts hjemmesider, fra hvilke du kan købe eller på anden måde anskaffe dig visse informationer, varer eller ydelser.

Vi er ikke ansvarlige for indhold, information, varer, produkter eller ydelser, der fremgår af disse 3. parts hjemmesider, og disse hjemmesider er ikke undersøgt, afprøvet eller checket for korrekthed eller fuldstændighed af os.

Hvis du beslutter at forlade hjemmesiden og skaffe dig adgang til og bruge disse 3. parts hjemmesider, accepterer du at det på eget ansvar og uden nogen form for garanti fra os.

Disse hjemmesider kan uafhængigt af os indsamle og efterspørge oplysninger om dig, og vi vil anbefale dig at læse deres betingelser, da disse kan være anderledes end vores.

7. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

I det omfang loven tillader det, frasiger vi os alle garantier udtalt eller underforstået.

Det er tilstræbt, at indholdet på hjemmesiden er så præcist og ajourført som muligt.

Vi stiller hjemmesiden til rådighed, som den er og forefindes, og kan ikke garantere, hverken udtalt eller antydet, for rigtigheden, kvaliteten, tilgængeligheden eller fuldstændigheden af indhold, information, varer, produkter, ydelser eller andet materiale.

Vi fralægger os ethvert ansvar og forpligtelse for skader der sker som følge af at elektroniske filer eller e-mail fra Hillerød Loppemarked indeholder virus.

Indhold, informationer, varer, produkter og ydelser kan indeholde bugs, fejl, problemer eller andre begrænsninger.

Du accepterer, at brugen af hjemmesiden sker på helt eget ansvar.

Hillerød Loppemarked kan ikke gøres ansvarlig, udtalt eller underforstået for så vidt angår brugen af hjemmesiden eller indhold, information, varer, produkter, ydelser eller andet materiale indeholdt på hjemmesiden.

Vi kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skade af nogen art, inklusive men ikke begrænset til direkte, indirekte, tilfældig eller afledte, som følge af adgang til, brug af eller i tillid til noget indhold på hjemmesiden eller 3. parts hjemmesider der er linket til, uanset om indholdet i øvrigt er korrekt og fuldstændigt.

Der gives ingen garanti for de informationer, hverken mundtlige eller skriftlige, du anskaffer dig gennem hjemmesiden ud over, hvad der udtrykkeligt fremgår af disse betingelser.

Hillerød Loppemarked forbeholder sig ret til at nedlægge hjemmesiden med tilhørende indhold uden forudgående varsel.

8. Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde os skadesløse og holde os og vores partnere og personale sagesløse angående enhver form for ansvar, tab, krav og omkostning, inklusive rimelige advokat omkostninger, der opstår fra eller på anden måde er relateret til din brug af hjemmesiden eller din overtrædelse af disse betingelser.

Vi er således ikke ansvarlige for tab af fortjeneste eller andre finansielle tab du måtte få.

Under alle omstændigheder kan vores ansvar overfor dig maximalt udgøre værdien af det, du har betalt os for informationerne, varene, produkterne eller ydelserne.

Ethvert erstatningskrav i relation til Hillerød Loppemarked skal fremsættes inden 6 måneder efter dets opståen.

9. Redigering, sletning og ændring

Vi forbeholder os rettet til at redigere, slette eller ændre oplysninger på hjemmesiden på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Vi anbefaler, at hjemmesidens brugere lejlighedsvist genlæser hjemmesidens indhold for at gøre sig bekendt med ny praksis eller ændringer.

10. Lovgivning

Hjemmesiden er ejet af Hillerød Loppemarked i Hillerød i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Enhver retstvist i forbindelse med brug af hjemmesiden eller forholdet til Hillerød Loppemarked skal afgøres efter dansk rets almindelige regler ved retten i Hillerød, Danmark.

11. Version

Senest opdateret d. 22. januar 2017.